ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᖅᑖᕋᓱᐊᖅᐸᓐᓂᖅ – (Scholarships and Fundraising)

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᑦᑎᑕᐅᕙᓐᓂᖏᓄᑦ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᒥᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᒋᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᖁᑦᓯᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᓗᐊᖅᐸᑕ ᐃᓅᓯᕆᔭᖏᑦ-ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᒥᓐᓂ ᐊᑐᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᕋᓗᐊᖅᐸᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒃᑎᑕᐅᕙᓐᓂᖏᓄᑦ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑎᒍᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓯᕙᒻᒪᑕ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑐᑎᒃ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᕆᕙᑦᑕᑎᓐᓄᑦ. ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᔾᔪᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᖁᑦᓯᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐅᐊᔭᕐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ, ᐊᓐᐋᒃᑎᒃᒧᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᔪᒪᕙᒃᑐᖃᕋᓗᐊᕐᒥᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᕆᕙᒃᑕᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᕙᒃᑭᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒋᓪᓗᑎᒍᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ; ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᕙᒃᑕᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᕙᒃᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓱᓇᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᑭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑕᖏᓂᒃ. ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑖᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᒃᑭᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᖅᐲᑦᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᕆᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᖓ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᖃᖅᑐᑎᒃ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑦ.

ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᕆᐊᖃᕐᐳᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᐸᓐᓂᖅ ᐱᖖᒍᐊᕆᐊᖅᓯᒪᕝᕕᐅᕙᖖᒋᒻᒪᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᕙᒻᒪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᓂᖅᑕᖃᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓂ, ᐃᕿᐊᒋᖖᒋᓪᓗᒋᑦ, ᐱᓕᕆᔪᒪᓪᓗᕆᖕᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᔭᐅᔪᒪᓪᓚᕆᖕᓂᖃᕐᓂᒃᑯᑦ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᑎᔅᓴᖅᑖᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᓇᐅᔪᑦ/ᐊᖑᑎᐅᔪᓪᓗ ᓇᓕᖅᑲᕇᒃᑎᑕᐅᓂᖏᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓄᓇᕐᔪᐊᖓᓂ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑐᕐᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ – ᓄᓇᖖᒍᐊᑎᒍᑦ ᓇᓃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᖖᒍᓵᖅᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᖏᓂᒃ, ᐃᓅᓯᕆᔭᖏᓂᒃ-ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓂᒃ (ᑕᐃᒪᖖᒐᓂᑐᖃᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᖖᒍᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᕐᓂᐊᖑᓂᑯᐃᑦ), ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᐃᓕᖓᔪᑎᒍᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᐸᕗᑦ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᓂᒃ ᖃᐃᑦᓯᕙᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒋᕙᒃᑕᕗᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑎᑉᐸᒻᒪᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᔪᕋᔭᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᓚᐅᖖᒋᑉᐸᑕ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᐊᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᕆᕙᒃᑕᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᐃᓂᒃ ᐊᑭᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᕙᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᒪᒥᐊᓇᐅᒐᓗᐊᕐᓗ, ᑕᕝᕙᐅᑎᓪᓗᒍ ᒫᓐᓇ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᖖᒋᓐᓇᑦᑕ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᕙᓐᓂᖏᑕ

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᕌᖓᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᑐᓴᒐᔅᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓕᕈᒫᖅᑐᑦ ᒪᒃᐱᕋᐅᑉ ᐊᑖᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑑᒍᕕᑦ, ᑕᑕᑎᕆᐊᖃᖅᐸᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓯᒪᓕᕐᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᓂ ᑐᒃᓯᕋᐳᑎᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ.

ᐅᔾᔨᕆᓗᒍ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓐᓂᖖᒋᒃᑯᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᕝᕕᐅᓯᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᔾᔮᖖᒋᓐᓇᕕᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᕐᓂᒃ. ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓃᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕐᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕙᓐᓂᕐᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᕈᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖁᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑕᕝᕙᓂ.

ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᖅᑖᕋᓱᒃᐸᓐᓂᖅ

ᓴᓇᕐᕈᑎᔅᓴᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᒍᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᔅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᒥᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕋᓱᐊᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᒥᓐᓂᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᑕᒪᐃᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᓴᓇᕐᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᐳᑦ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕋᓱᒍᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐲᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒧᑦ ᐃᑭᔪᓐᓇᐅᑎᒋᓇᔭᖅᑕᕐᓂᒃ! ᓴᓇᕐᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᑦᑎᓐᓂᑦ ᐊᒥᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᕙᓂ.

Apply for scholarships

The SOI Foundation provides scholarships for each Arctic and Antarctic Expedition. Check out whether there is a scholarship for you!

Read More

Upcoming Expeditions

SOI expeditions are life-changing journeys to the Polar Regions to become educated, inspired and empowered young leaders. Learn more and apply!

Read More

Meet our Educators

A global team of scientists, elders, artists, musicians, historians, and industry leaders who help to foster a deeper understanding and appreciation for the Polar Regions through cross-disciplinary learning.

Read More

Students on Ice is proudly supported by bv02.

This website was made possible by a generous contribution from the Leacross Foundation.

Panduan Daftar QQ Pkv Games BandarQQ Pada Situs Judi BiangQQ Daftar LayarQQ http://180.215.13.117/ dan rasakan kemenangan besar bermain di server pkv games terbaik Layanan tercepat bandar bola EURO2021 probola. Agen judi online terbaik dengan label pkv games online yang sangat populer. Bermain judi bandar togel online terpercaya dan terlengkap indonesia. Situs judi bola terpercaya di indonesia keluaran HK hari ini