ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖅ (Eligibility)

ᓂᕈᐊᖅᖠᓯᒪᓕᖅᐸᓐᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᕙᓐᓂᖏᑕ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓯᒪᓕᖔᕋᓱᐊᕈᑎᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᒻᒪᑕ. ᑐᒃᓯᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᔪᖖᒋᑦᑎᐊᖅᑑᓂᖃᕐᕕᒋᔭᒥᓐᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᓐᓄᑦ ᐱᓯᒪᓕᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᒥᓐᓂᒃ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒥᓐᓂᒃ, ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑑᓂᕐᒥᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᒋᔭᒥᓐᓂ ᐃᓚᖏᔭᐅᖃᑕᐅᓂᖃᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖖᒋᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖁᑦᑎᖕᓂᖏᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒥᓐᓂᒃ.

ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᕈᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᐅᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖏᑕ ᓯᕗᕐᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᓕᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ

  • ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᕐᑐᖅ ᐅᑭᐅᖃᕆᐊᓕᒃ 14-ᓂᑦ 24-ᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑕ ᐅᓪᓗᖓᓂ. ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᐃᕙᒃᑐᒍᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ.
  • ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᕐᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᓚᖏᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃᓘᓐᓃᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐱᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ: ᓴᖖᒋᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᑦᓯᓯᒪᓕᕈᒪᓪᓚᕆᓐᓂᕐᒥᓂᒃ; ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᔪᖖᒋᓕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ; ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ; ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕈᒪᓂᕐᒥᓂᒃ.
  • ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᕐᑐᖅ ᑕᑕᑎᐊᓂᒃᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃapplication form ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᓯᔭᕆᐊᖃᕐᐳᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᑦ, ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖁᑎᖏᓐᓂᒃ.
  • ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᕐᑐᖅ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᕝᕕᒋᔪᒪᔭᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᐅᓗᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ, ᐱᖖᒍᐊᕆᐊᖅᓯᒪᑎᑦᓯᓂᐅᖖᒋᓐᓂᖓᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᔪᒥᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓂᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓱᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᓗ ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᓗᑎᒃ/ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᐊᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.
    • ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓕᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒋᓪᓗᑎᒍ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᐅᔪᓂᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᐅᔪᓄᑦ. ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᖓ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᕝᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓂᒡᓕᓕᖅᐸᑕ.
    • ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐅᔪᓄᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐊᕐᓂᕐᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᑕ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᒋᔭᒥᓐᓂᑦ.
  • ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᕈᑎᖃᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᒋᔭᒥᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓄᑦ.
  • ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓄᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓄᑦ ᐃᑎᕈᓐᓇᐅᑎᒥᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐱᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐃᑎᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓂᒃ ᐅᐊᔭᕐᓂᕐᒥᓐᓂ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᕈᑎᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.

Students on Ice is proudly supported by bv02.

This website was made possible by a generous contribution from the Leacross Foundation.

Panduan Daftar QQ Pkv Games BandarQQ Pada Situs Judi BiangQQ Daftar LayarQQ http://180.215.13.117/ dan rasakan kemenangan besar bermain di server pkv games terbaik Layanan tercepat bandar bola EURO2021 probola. Agen judi online terbaik dengan label pkv games online yang sangat populer. Bermain judi bandar togel online terpercaya dan terlengkap indonesia. Situs judi bola terpercaya di indonesia keluaran HK hari ini