ᖃᓄᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖅ (How to participate)

ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ

ᑐᖖᒐᓱᓪᓗᓯ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᕆᕙᑦᑕᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓗᓯ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᑎᒍᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ. ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᖓ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖃᖖᒋᒻᒪᑕ.

ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓚᑦᑖᖅᑐᑎᒍᑦ ᖃᖓ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᐸᓐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᑕᖃᖖᒋᒻᒪᑕ. ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᕝᕕᐅᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᑕ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ, ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᑐᒃᓯᖃᕈᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓯᒪᔪᒪᕗᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᑲᐅᑎᒋᕙᑉᐸᑕ ᓈᒻᒪᓐᓂᖅᓴᐅᕙᒐᔭᕐᓂᖓᑕ, ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓃᑦ ᐱᔾᔪᑎᖏᓪᓗᒍ ᐃᓂᖃᓕᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᕙᒻᒪᑕ. ᓯᕗᓂᑲᓪᓚᖓᒍᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᓕᖅᓯᒪᕙᓐᓃᑦᑕᐅᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑎᒥᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᔭᖅᑐᖃᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓯᒪᓕᕋᓱᐊᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕐᐸᒻᒥᒻᒪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᐳᖅ ᑕᑕᑎᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖁᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᓐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ.

ᒪᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᓯᒪᔭᑎᑦ ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔫᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖁᓪᓗᒋᑦ:

  1. ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓯᒪᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᓯᒪᓗᒃᑖᕆᐊᕐᓗᒋᑦ.
  2. ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᐊᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᓕᕐᓗᒋᑦ, ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕋᕕᒃᑭᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖁᑎᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᓪᓕᐊᓂᖃᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᐊᓂᕆᓯᒪᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᑐᖅᑯᐊᕆᓯᒪᔪᓐᓇᕋᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᕐᕕᒋᓂᐊᕐᒥᓗᒋᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ.
  3. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓕᐅᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᔅᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑭᐅᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕐᓗᑎᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᓐᓂᒃ.
  4. ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ.
  5. ᐅᑕᖅᑭᐅᑦᑎᐊᕋᓱᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒃᑎᑕᐅᓂᖏᑕ ᑎᒥᖓᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᒥᓱᕐᓚᐅᔪᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᒪᑕ. ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᖔᖅᐲᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑐᒫᖅᑕᑦᑎᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᒪᒥᐊᓇᐅᒐᓗᐊᕐᓗ, ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᓐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑎᑭᕝᕕᐅᓯᒪᕙᓐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ, ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᓯᒪᔭᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᔅᓴᖁᑎᖃᖅᐸᖖᒋᓐᓇᑦᑕ.
  6. ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᔪᒥᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕈᒫᖅᐳᑎᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᒻᒪᖔᖅᐲᑦ.
  7. ᐊᑭᓖᕙᒌᕈᑎᓐᓂᒃ $1,000-ᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᑦ 10 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐃᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑳᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᑎᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ. ᐊᑭᓕᐅᑎᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒎᖅᑐᑎᒃ ᐊᑭᓕᐅᑎᐅᕙᑦᑐᑎᒍᑦ (EFT) ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑐᓐᓇᖅᐸᑎᑦ ᐅᕗᖓ ᑐᕌᕈᑎᖓᓐᓄᑦ finance@studentsonice.com. ᐊᑭᓕᐅᖅᖃᕈᓐᓇᖅᑎᑦᑎᖖᒋᑦᑐᒍᑦ ᐊᑮᑦᑐᓕᔪᓐᓇᐅᑎᑎᒍᑦ. ᓯᒃᑭᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᕙᒻᒥᔪᑦ (ᐊᑭᓖᔾᔪᑎᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᒍ Students on Ice Inc.-ᑯᓐᓄᑦ), ᑭᓯᐊᓂᓗᑦᑕᐅᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑭᓖᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᖔᕈᒪᕙᒻᒥᔪᒍᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ 10 ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

*ᐅᔾᔨᕆᓗᒍ ᐊᑭᓖᕙᒌᕈᑎᓂᒃ ᐊᑭᓕᐅᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖖᒋᑦᑐᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᕈᑎᔅᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᑎᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᑎᔅᓴᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓗ, ᐊᑭᓕᐅᑎᓐᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑎᑦ $1,000-ᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᕐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᖃᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᐊᕈᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᑎᔅᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑎᑦ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖃᕈᓐᓇᖖᒋᓐᓇᔭᖅᐸᑕ.

ᐅᖃᓕᒫᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕆᕙᑎᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓂ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᕙᑦᑐᓂᒃ, ᐊᑭᓕᐅᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᐸᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ.

Students on Ice is proudly supported by bv02.

This website was made possible by a generous contribution from the Leacross Foundation.

Panduan Daftar QQ Pkv Games BandarQQ Pada Situs Judi BiangQQ Daftar LayarQQ http://180.215.13.117/ dan rasakan kemenangan besar bermain di server pkv games terbaik Layanan tercepat bandar bola EURO2021 probola. Agen judi online terbaik dengan label pkv games online yang sangat populer. Bermain judi bandar togel online terpercaya dan terlengkap indonesia. Situs judi bola terpercaya di indonesia keluaran HK hari ini