To be finalized

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒃᑎᑕᐅᓂᖏᑦ (SOI) ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᓱᐊᖅᑑᓇᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔫᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᕌᕐᕕᒃᓴᖃᑎᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓕᕋᓱᐊᕐᓂᖃᖅᑐᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᒋᔭᑦᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᖏᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑕᐅᓕᕐᓂᒃᓴᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒻᒥᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓂᒃ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᓕᕐᓂᒃᓴᒥᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖅᑐᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑎᒍᑦ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖅᑎᒍᑦ, ᐃᑲᔪᓕᕋᓱᐊᕐᑐᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᑎᒍᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᒃᐸᒃᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᖅᐸᖕᓂᐅᔪᑎᒍᑦ. SOI-ᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐱᔫᒥᓴᐃᔾᔪᑎᖃᓕᖅᑎᑦᑎᒋᐊᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᔪᓐᓇᕐᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᕕᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᑦᑕ ᐃᓱᒋᔭᖏᓐᓃᑦᑐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕐᓂᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕋᔭᕐᓂᖏᓄᑦ ᓄᑖᑎᒍᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓕᖅᐹᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐱᒍᓱᓕᖅᐹᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓂᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᕆᔭᑦᑕ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᒋᔭᒥᓐᓄᑦ ᐃᒻᒥᓐᓄᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔫᒥᓴᒐᐅᓯᒪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖃᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᒥᓐᓄᑦ.

Students on Ice is proudly supported by bv02.

This website was made possible by a generous contribution from the Leacross Foundation.