Expedition Student Form

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Students on Ice Logo
Language

Choose your Expedition

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ 

ᑐᖖᒐᓱᒋᑦᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒋᐊᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖕᓄᑦ.

 

ᑖᒃᑯᐊ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐃᑲᕐᕋᑉ ᓇᑉᐸᓪᓗᐊᖓᓂᒃ (30) ᑕᑕᑎᖅᑕᐅᕙᒻᒪᑕ. ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᖕᓂ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.

 

ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕆᐊᕐᓂᐊᖅᐸᓯ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖁᑏᑦ (ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᒃᐱᕋᐅᑉ ᑕᓕᖅᐱᐊᑕ ᖁᓛᓃᑦᑐᒥ) ᐊᓯᐅᔨᑳᓪᓚᖕᓂᐊᖖᒋᓐᓇᕕᒃᑭᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑕᑎᑦ. ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᕕᒋᒋᕙᑦᑎᒋᑦ ᑎᑎᕋᓚᐅᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓕᕆᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓕᐅᕐᓂᕐᓄᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᕐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᕈᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᖏᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑳᕐᑎᓐᓇᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᓯᒪᓕᕆᐊᖅᑳᕐᑎᓐᓇᒃ ᑭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᕆᔭᕐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑭᑉᐹᕆᒃᑑᓪᓗᑎᒃ ᑭᐅᕝᕕᒃᓴᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑖᓂ.    

 

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕐᓂᕈᕕᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᑐᒃᓯᕋᐳᑎᑦ, ᐅᕙᖖᒐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ: apply@studentsonice.com

 

ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖃᖁᓇᖅᐳᑎᑦ!

IMPORTANT
Welcome to the Students on Ice Expedition Application Form for students.

This form takes at least 30 minutes to complete. You will also need additional time to write your responses to the essay questions.

Please ensure you save the form (using the tool at the top right corner of this page) so you do not lose your work. We also recommend that you write and edit your short essay responses in a text document before copying and pasting the responses into the text boxes in the form below.

If you have any questions about the application form, please contact: apply@studentsonice.com

Good luck!
ᓱᓇᐅᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒋᐊᖅᓯᒪᕙᓐᓂᖏᑦ? 

ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒃᐸᓐᓂᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ 2018-ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕐᓂᖅ ᑕᑯᒋᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑳᕐᓗᓯ ᐱᓂᐊᖅᐳᓯ. 

What is Students on Ice?
Please ensure that you have browsed our website for information on Students on Ice and for details on our our Upcoming Expeditions.
ᑭᒃᑯᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᖕᓇᕐᓂᖏᓄᑦ

ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᐃᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑑᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓂᑎᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᐅᖁᓐᓂᕈᓂᒋᑦ:

1.   ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᐳᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ (ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᒥᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔫᓗᓂ) ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑕᑕᑎᕆᒋᐊᕐᓂᕐᒥᓂ. ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᐅᑭᐅᖃᖅᑑᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ 14-ᓂᑦ 18-ᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ. ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᔪᓂᒃᑕᐅᖅ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᕙᖕᒥᔪᒍᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. ᐃᓚᐅᑎᓐᓇᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᖕᓇᐅᑎᖃᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐅᔪᑦ, ᓈᒻᒪᒋᓯᒪᓕᖅᐸᒻᒥᔭᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᐊᓯᖏᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᕆᔭᐅᔪᓂ ᓯᓚᖅᔪᐊᓕᒫᒥ.

2.   ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᐳᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕆᔭᖓᓃᑦᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒪᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᑖᓐᓇ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᖕᓂᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᐅᓪᓗᓂ ᕿᓂᖃᑎᒌᖕᓂᐅᕙᒻᒪᑦ, ᐱᖖᒍᐊᕆᐊᖅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖖᒋᒻᒪᑕ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᔪᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᔭᕆᐊᖃᕐᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕐᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᑉ ᓯᕗᕐᒐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

3.   ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑐᒃᓯᕋᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᖢᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᓯᒪᓂᐊᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐸᕐᓇᒃᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕐᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒋᔭᐅᔪᓂᑦ.

4.   ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃᓘᓐᓃᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐱᓯᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒥᓐᓄᑦ: ᓴᖖᒋᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓪᓚᕆᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓯᒪᓕᕈᖕᓇᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑑᓗᑎᒃ; ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑑᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᔪᖖᒋᓕᕈᓐᓇᖅᑑᓗᑎᒃ; ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕐᑑᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᖃᖅᑑᓗᑎᒃ ᐊᓯᔾᔩᓯᒪᓕᕈᒪᓂᕐᓄᑦ.

5.   ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᕐᑎᐅᓕᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᒋᔭᒥᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓴᓇᕝᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ.

6.     ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᑎᕈᖕᓇᐅᑎᖃᖅᑑᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓯᒪᓕᕋᓱᐊᓕᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᔫᓗᑎᒃ. 

Eligibility Criteria
Applicants must meet the following Eligibility Criteria for their participation to be considered:
 1. We accept applications from students in any country in the world, between the ages of 14 and 24. 
 2. Student must be enrolled in a secondary or post-secondary institution (or be home-schooled) at the time of application. High school students must be between 14-18 years old at the time of application. We accept graduate students in addition to university and college students, up to the age of 24.
 3. Student must demonstrate an interest in the Polar Regions, and must understand that this is an educational expedition, not a vacation experience. All students must be committed to participate fully in all aspects of the mandatory education program and research activities prior to and during the expedition.
 4. Successful applicants must agree to participate in and complete any pre-expedition preparations and/or post-expedition assignments as directed by the Expedition Managers.
 5. Student must demonstrate some or all of the following qualities: strong academic ability and/or passion for learning; leadership qualities and/or potential to develop these qualities; active involvement in the community; and a desire to make a difference.
 6. Successful applicants must accept the responsibility to act as an ambassador for their communities and educational institutions.
 7. Applicants must possess a passport or are able to complete the process of obtaining a passport. 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᑉ ᐃᖏᕐᕋᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᐊᑭᒋᔭᖏᑦ

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᓂᐊᕐᑐᖅ 2016-ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᕐᖢᓂ ᔪᓚᐃ 21-ᒥᑦ ᐅᒡᒍᑎ 5, 2016-ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ, $11,900-ᑐᕐᓂᐊᕐᐳᖅ ᐊᑐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ.

 

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑯᓄᖓ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᓂᐊᕐᑐᑦ: ᑕᒪᐃᓂᒃ ᓯᓂᒃᑕᕐᕕᒻᒦᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓄᑦ, ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᕙᓐᓂᖏᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᑎᒃ ᓱᓇᖁᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᓯᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᖖᒋᓚ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒃᓴᕐᓂᒃ ᑎᑭᑕᐅᒐᔪᒃᑑᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓᓄᑦ ᐋᑐᕙᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᑐᕙᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᐊᔭᕐᓂᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᕐᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑲᒫᖁᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᕆᓪᓗᑎᒃᑕᐅᖅ.  

ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕐᓂᐅᑉ ᐊᑭᒋᔭᖓ

ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕐᓂᕐᒥ ᐊᑭᖃᕐᑎᑕᐅᕗᑦ $13,500.00-ᓂᒃ 2019-ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.

Expedition Fee

The Expedition Fee for the 2019 Arctic Expedition will be $13,500 CAD or $10,900 USD. 

*Please note that the above fees include taxes but do not include travel to and from the gateway city of Ottawa, Ontario, Canada.

Please see the Expedition Fees section on our website for more details.
ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᕙᓐᓂᖏᑦ 

ᐅᑯᐊ ᒪᓕᒃᐸᓪᓕᐊᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᐸᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᑎᑦ ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᔭᐅᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑦᑎᐊᖅᑑᑎᓪᓗᒋᑦ:

1.   ᑕᒪᐃᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑕᕐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᔭᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᑎᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓗᒋᑦ.

2.   ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᖓᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᑎᑦ; ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕋᕕᑦ ᐊᒥᓲᓗᐊᖖᒋᑦᑐᑎᒍᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᕐᕕᒋᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕆᓪᓗᒋᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖁᑎᑎᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ.

3.   ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᕐᕈᐃᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔨᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᑕᖏᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓗᑎᑦ.

4.   ᑖᒃᑯᐊ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᑐᓂᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓗᒋᑦ/ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

5.   ᕿᓄᐃᖅᓵᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᓯᒪᔭᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓚᐅᕐᖢᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᒥᓱᕐᓚᐅᔪᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ. ᑐᓴᖅᑎᑦᑐᒫᖅᑕᑦᑎᒋᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕈᕕᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᖅ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᒪᒥᐊᓇᐅᒐᓗᐊᕐᓗ, ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᐅᕙᒻᒪᑕ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᑭᕝᕕᐅᕙᒃᑲᑦᑕ, ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᓚᐅᖅᑕᕐᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖃᕈᖕᓇᖅᐸᖖᒋᓐᓇᑦᑕ.

6.   ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓛᖅᑐᑎᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓕᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᖃᑕᐅᔭᕐᑐᕐᓯᒪᔪᒪᔾᔪᑎᑦᑎᑦ.

7.   ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᑎᑦ $1000-ᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ 10-ᖑᔪᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᓪᓗᐊᓂ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓕᓚᐅᕐᕕᒃᐱᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂᑦ ᐃᓂᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᕐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕈᑎᔅᓴᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᕈᑎᐅᔪᑎᒎᖅᑎᓪᓗᒋᑦ (EFT) ᐅᑯᓄᖓ (ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᖏᓄᑦ) ᐅᕙᓂ finance@studentsonice.com. ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑎᒍᓯᕙᖖᒋᑦᑐᒍᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᒃᑰᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑮᑦᑐᓕᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ. ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ (ᓯᒃᑮᑦ) ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᕙᒻᒥᔪᑦ (ᑐᕌᖅᑎᓯᒪᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᖕᓂᖏᑦ-ᑯᓐᓄᑦ (Students on Ice Inc.), ᑭᓯᐊᓂᓗᑦᑕᐅᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᖔᖁᔨᕙᒻᒥᔪᒍᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ 10 ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᕙᓐᓂᐊᕐᒪᑕ.


*ᐅᔾᔨᕆᓗᒍ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᖖᒋᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐱᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓃᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᕙᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᖠᓯᒪᓕᖅᐸᓐᓂᕐᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓗ, ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ $1000-

ᓂᒃ ᐃᓕᔭᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᕐᓂᒃ ᐱᓯᒪᕙᒌᕈᑎᔅᓴᕐᓂᒃ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᓚᐅᖅᑕᑎᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖖᒋᑉᐸᑕ.  


ᐅᖃᓕᒫᖅᓯᒪᒋᐊᕐᓂᐊᖅᐸᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕆᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ/ᕿᓂᖃᑎᒌᒋᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᑭᓕᐅᑎᔅᓴᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕈᖕᓃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ. 


ᑐᑭᓕᐊᖅᑎᒋᔭᐅᔪᖅ


ᑐᑭᓕᐊᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒋᐊᖅᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᓄᓇᓕᒋᔭᒥᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᓂᐊᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐸᑕ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓐᓂᕈᑎᒃ. ᓄᓇᓕᒋᔭᕐᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕕᑦ ᐊᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓᓂᒃ ᐊᑖᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ.

Application Process
Please follow the following steps to ensure that your application is complete and received in good order:
 1. Please ensure that you meet all of the eligibility criteria and read all instructions carefully.
 2. Complete this online application form; you can complete the form in several steps and can save and return to your form at any time. 
 3. Be sure to complete all essay questions and add the contact information for two referees.
 4. Submit this form.
 5. Be patient while Students on Ice processes your application. Applications for the 2019 Arctic Expedition are due on January 31st. All applications for scholarships will be reviewed after this date. Processing your application can take several weeks. We will contact you to confirm your participation status by May 2019. Unfortunately, due to the high volume of applications, we are not able to provide feedback on your application. 
 6. You will be notified by the Participant Coordinator upon acceptance to the expedition.
 7. A deposit of $1000 will need to be processed within 10 business days of receiving your invoice in order to reserve your place on expedition. Please send your deposit via Electronic Funds Transfer (EFT) to finance@studentsonice.com. We do not accept payment by credit card. Cheques are accepted (made payable to Students on Ice Inc.), but email transfers are preferred to keep within the 10 day timeline.
*Please note that a deposit is not required for scholarship applicants, and your participation is dependent on the scholarship selection process. However, you may submit the $1000 deposit to secure your place if you intend to fund your participation in the event your scholarship application is not successful.

Please ensure that you have read the section on expedition fees, payments, and cancellations on our website. 
Mentor
Students on Ice requires all student applicants to have a mentor in their community to assist with the application process if needed and also help in preparation for the expedition if accepted. We require that a mentor have regular email access and be fluent in english. Please provide the name and email for your community mentor below (your mentor can be a family member). 


ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᓯᒪᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᑭᓖᓂᖅ: ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᒥᓂᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑎᒍᑦ 

ᐊᒥᓱᐃᑎᒍᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᖕᓂᒥᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕆᐊᖅᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᒥᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕈᖕᓇᕐᒪᑕ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᑭᓕᐅᑎᔅᓴᒥᓐᓂᒃ ᐱᔪᖕᓇᖅᐸᖕᒪᑕ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᑐᖃᐅᓂᖅᓴᖅ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᒋᔭᒥᓐᓂ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕈᖕᓇᕐᐸᓚᐅᕐᒪᑕ. ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᓕᖅᓯᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᕆᓂᐊᖅᑕᕐᓂᒃ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᑕᑯᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᓴᓇᕐᕈᑎᔅᓴᑦ ᐃᓗᓕᖃᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᑎᖏᓂᒃ, ᑐᓴᐅᒪᓕᕈᑎᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓐᓂᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ.

 

ᑐᑭᓯᒪᐅᕗᒍᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᔪᖖᒋᑦᑑᖖᒋᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᔅᓴᖃᓕᕈᖕᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒌᒃᑎᐅᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᕋᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᖖᒋᑦᑑᕙᓐᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᖃᓕᕆᐊᒥᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᓂᒃ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᓴᐃᒋᐊᖅᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᒋᐊᕋᓱᒃᖢᒋᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓯᒪᖕᒪᑕ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑐᓄᑦ. ᑕᑯᓗᒋᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᑐᑭᓯᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕋᕕᒃᑭᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓇᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓄᑦ.    

 

ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᕐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓂᕐᓄᑦ: 

Paying the Expedition Fee: Self-financing, fundraising and scholarships
Applicants can fund their participation on a Students on Ice Expedition in many different ways. Some participants are able to fund their participation themselves. In the past many participants have been successful in running fundraising campaigns in their communities. If you are considering fundraising to pay the expedition fee, please see our Fundraising Toolkit for resources, tips and tricks, and success stories.

We understand that not everyone has the means, network and ability to fund or fundraise the expedition fee. To ensure participation in our expeditions is as accessible as possible, Students on Ice offers scholarships for high school students. Please see the Applications section of our site to learn more about the available scholarships and their specific eligibility criteria.

By applying for a scholarship with Students on Ice, you agree to share your contact information with SOI or a funding partner organization as you may be contacted by the funding partner in the event that you are awarded a scholarshipᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ

ᐊᒥᓱᐃᑎᒍᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᖕᓂᒥᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕆᐊᖅᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᒥᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕈᖕᓇᕐᒪᑕ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᑭᓕᐅᑎᔅᓴᒥᓐᓂᒃ ᐱᔪᖕᓇᖅᐸᖕᒪᑕ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᑐᖃᐅᓂᖅᓴᖅ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᒋᔭᒥᓐᓂ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕈᖕᓇᕐᐸᓚᐅᕐᒪᑕ. ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᓕᖅᓯᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᕆᓂᐊᖅᑕᕐᓂᒃ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᑕᑯᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᓴᓇᕐᕈᑎᔅᓴᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᑎᖏᓂᒃ, ᑐᓴᐅᒪᓕᕈᑎᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓐᓂᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ.

 

ᑐᑭᓯᒪᐅᕗᒍᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᔪᖖᒋᑦᑑᖖᒋᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᔅᓴᖃᓕᕈᖕᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒌᒃᑎᐅᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᕋᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᖖᒋᑦᑑᕙᓐᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᖃᓕᕆᐊᒥᓐᓂᒃᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᓂᒃ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᓴᐃᒋᐊᖅᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᒋᐊᕋᓱᒃᖢᒋᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓯᒪᖕᒪᑕ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑐᓄᑦ. ᑕᑯᓗᒋᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᑐᑭᓯᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕋᕕᒃᑭᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓇᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓄᑦ.

 

ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᕐᓂᐊᕐᓂᕈᕕᑦ,  ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᓂᖃᖅᑐᑦ ᑎᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᑯᓗᒻᒥᒃ ᓴᓂᕋᖓᓃᑦᑐᓕᕐᓯᒪᔪᑦ:

Your Financial Plan
This section provides a simple outline to help organize your independent goals in order to fund the expedition fee, plus your travel expenses to and from Ottawa. This section will not influence the selection process. If you were selected for the expedition, how would you plan to fund it? 

If you require a scholarship in order to participate, and are not able to fund the expedition fee nor fundraise, please select "I will apply for a scholarship" from the menu above. Applicant Information


(Legal name, as on your passport)

You prefer "Sam" instead of Samantha or Samuel

(Legal name, as on your passport)

(Legal name, as on your passport)


(As written on your passport)

Enter in this format: DD-MMM-YYYY (e.g. 11-JAN-1991)Only select another language if you have conversational ability, or more.Parent/Guardian Informationᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖓ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒋᐊᖅᐸᓐᓂᖏᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᕙᒃᑲ ᖃᓄᐃᑦᑑᖕᒪᖔᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ. ᑎᑎᖅᓯᓯᒪᓕᕐᓂᒃᑯᑦ ᑭᒃᐹᕆᒃᑐᑯᓗᖕᒥᒃ ᐊᑖᓂ ᓈᒻᒪᒋᓯᒪᒐᒃᑯ ᓱᕈᓯᕐᒪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒃᐸᓐᓂᖏᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓲᕐᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖁᑎᓂ.

 

ᓇᓗᓇᐃᖅᐸᕋ ᓈᒻᒪᒃᓴᖅᓯᒪᓂᕋ 


ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖖᒋᓐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑏᑦ 

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᐊᔪᖖᒋᓐᓂᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᒥᒥᒃᑎᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᓗᑎᒃ, ᓲᕐᓗ ᐱᓱᕋᔭᕆᐊᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᒪᓂᖖᒋᑦᑐᓂ ᓄᓇᓂ. ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᑭᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᖅᑯᓇᖅᑐᐊᓘᓕᕈᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᒥᕆᐊᖖᒍᓕᖃᑦᑕᕈᓐᕐᒪᑕ. ᐃᓛᓗ ᑐᔪᕐᒥᓂᖃᕐᓂᐊᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᑕ ᐊᐅᔭᐅᓂᖓᓂ, ᖃᐅᑕᒫᑦ ᓯᓚᒋᔭᕗᑦ ᓂᒃᓚᓱᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᒃᑮᓇᖅᓯᕙᒃᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᑎᑕᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᑎᒃ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖏᕐᕋᖃᑎᒌᓐᓂᐅᕙᑦᑐᑦ, ᓲᕐᓗ ᔫᑎᐋᒃ ᐅᒥᐊᑎᒍᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᐃᖃᑎᒌᒃᑎᑕᐅᕙᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᒡᔭᖏᓄᑦ ᓄᓇᓕᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᑦ, ᐊᑯᓂᐅᓂᖃᖅᐸᓐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ.

ᐅᕙᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖓ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖖᒋᑦᑎᐊᕐᓂᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐸᓐᓂᐊᕐᓂᓐᓂᒃ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒃᑲᓐᓂᖅᐳᖓᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᒪ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᔭᖅᑐᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᔅᓴᓄᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᕙᓐᓂᐊᖖᒋᓐᓇᒪ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᒋᔭᒪ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓄᑦ ᐃᖢᐃᓗᑕᐅᓕᔾᔮᖖᒋᓐᓂᓐᓂᒃ. ᑐᑭᓯᐅᒪᕗᖓ ᑕᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᐅᔪᖅ ᐅᖓᓯᒃᑐᒦᓐᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᓂᓐᓂᖅᐸᐅᓪᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖃᕐᕕᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᔪᖖᒋᓐᓂᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᒻᒪᑕ. ᑐᑭᓯᐅᒪᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖓ ᒫᓐᓇᓵᖑᓚᐅᖅᑐᒥ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᓚᖖᒋᓐᓂᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᕆᔭᖃᖖᒋᓐᓇᒪ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖃᕆᐊᒃᓴᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᕆᐊᒃᓴᓐᓂᒃ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖃᑎᒋᔭᓐᓄᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᕙᖓ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᖓ.

Health Statement 

Students must be capable of moderate physical activity, such as hiking over uneven terrain. During days at sea, the possibility of rough sea conditions may lead to participants experiencing seasickness. Although we are visiting during the summer season, daily temperatures may be below freezing and all participants will be expected to participate in all daily excursions. These excursions, such as Zodiac boat cruises and shore landings, generally range from two to three hours in length. 

I attest that I am in good health and capable of performing normal activities on this expedition. I further attest that I am capable of caring for myself during the expedition, and that I will not impede the progress of the expedition or the enjoyment of others aboard. I understand that this expedition will take me far from the nearest medical facility and that all expedition members must be self-sufficient. With that understanding, I certify that I have not been recently treated for, nor am I aware of any physical condition or disability that would create a hazard to myself or other members of the expedition. ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ     

ᐅᖓᓯᒃᑐᒧᑦ ᐅᐊᔭᕐᓂᖃᕐᓂᐊᕋᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᒍᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒋᔭᕗᓪᓗ (ᓘᑦᑖᕆᔭᕗᓪᓗ) ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒋᐊᖃᕋᑦᑕ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐃᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓕᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐸᕐᓇᒍᑎᒋᓯᒪᑦᑎᐊᕈᖕᓇᕐᓂᐊᕋᑦᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᐅᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕋᔭᕐᓂᖅᐸᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑦᑎᐊᖅᐸᒌᕈᑎᒋᓂᐊᕋᑦᑎᒍ. ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᐊᖅᐸᑎᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓐᓂᖃᖅᑑᒍᕕᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖃᕈᕕᑦ, ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᖅᑑᓐᓂᕆᕕᑦ ᑕᑯᔭᐅᕙᒋᐊᖃᖅᑑᓪᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒥᑦ ᑕᑯᔭᐅᕙᒋᐊᖃᕈᑎᖃᕈᕕᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑖᓂ. ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᐊᕐᒪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖁᑎᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕆᔭᐃᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᓴᒐᒃᓴᖁᑎᒋᔭᑎᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒋᔭᑦᑎᓐᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖖᒍᓇᖅᑑᑎᑕᐅᕙᓐᓂᐊᕐᒪᑕ. 

 

ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᖃᖅᑑᕕᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖅᑑᕕᑦ, ᐊᔪᕈᑎᖃᖅᑑᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖃᖅᑑᕕᑦ (ᓲᕐᓗ ᐅᐃᒪᔮᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑦᓯᕆᕐᓂᕐᒥᒃ, ᓂᑲᓪᓗᖓᕐᔪᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ,  ᑎᒥᐅᑉ ᓈᒻᒪᒋᖖᒋᑕᖓᓂᒃ, ᐆᒻᒪᑎᕐᓗᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐊᓂᕐᓂᑭᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑎᒥᐅᑉ ᓱᑲᖃᓗᐊᓕᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ, ᐱᓚᒃᑐᒐᐅᓵᕐᓂᑰᓂᕐᒧᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃᓗ)? ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᒋᐊᕐᓗᒋᑦ. 

General Medical Information
We are travelling to a remote place and we and our physicians must be aware of any and all medical concerns and needs in order to be prepared for medical emergencies. Please outline any medical conditions, illnesses, and/or disabilities that require or have required the regular care of a doctor in the section below. It is VERY important that you provide as much information as possible.  This information will only be shared with our expedition physicians and will otherwise be kept confidential.

Education
ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᓱᓕ

ᐅᑯᐊ ᐊᐱᖅᑯᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᑭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖅᑑᓗᒋᑦ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᒃᑲᓐᓂᕈᑎᔅᓴᑦᑎᓐᓂᒃ.


ᑭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᑎᑦ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᖔᕈᒪᒍᕕᒃᑭᑦ ᑎᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑭᑉᐹᕆᕐᑐᑯᓗᒃ ᐊᑖᓂ.

More About You
Please respond to the following questions in english, either in written essay format or by uploading an audio recording, to help us get to know you a bit better.

More About You
Please write your response to each essay question in the appropriate box below. We recommend that you write your answers in a word document, then copy and paste each answer into the corresponding box. There is a 250 word limit for each answer.


Scholarships are available to students (primarily high school) depending on eligibility criteria. After you submit your application, Students on Ice will enter you into scholarship pools that you are eligible for as those scholarships are confirmed. You will be notified and given the opportunity to complete any required supplementary essay questions if necessary.

The Scholarship selection committee will be considering the following criteria when evaluating applications: Motivation to participate; desire to learn; leadership potential; community involvement; "Heart", as determined by passion and empathy; and vision and commitment towards creating change.


More About You
Create a separate audio file for each response saved as an m4a file or mp3 file and name it using the following format: lastname.firstname.Q1 (for scholarship responses use QSCH)
For each recording clearly read the question aloud and then continue with your response.

For your reference, 250 words is approximately 2 minutes. Please note that there is a 3 minute limit to responses.

Suggestions:
- Treat this like a job interview and practice with your community mentor, a friend or a teacher
- Write notes to refer to when responding
- Try timing yourself while you practice to stick to 2-3 minutes
- Create the recordings in a quiet space so that background noise does not interfere with your voice, and test your recorder on playback to make sure it is loud enough

Remember these answers will be compared to essays of about 250 words, so give us your best answers within the time limit!

How-to:
Most computers/phones have a sound recorder built in - you may require a microphone. Below is a common list of applications you might find useful.

Windows - search for Sound Recorder in your programs
Mac -  use the application Garage Band 
iPod touch - Voice memo
Samsung phones - Voice Recorder app


~~~~~~~
If you and your school do not have the technology available and are interested in this option please contact the Students on Ice office at apply@studentsonice.com or 
1-866-336-6423 and we will find an alternative solution.
~~~~~~~


Because you indicated that you want to apply for a scholarship, please respond to the following short essay question.

Scholarships are available to students (primarily high school) depending on eligibility criteria. After you submit your application with this short essay question completed, Students on Ice will enter you into scholarship pools that you are eligible for as those scholarships are confirmed. Some scholarships may have up to two supplementary essays question (max. 500 words) that is a mandatory part of the application. You will be notified and given the opportunity to complete these supplementary essay questions if necessary.

The Scholarship selection committee will be considering the following criteria when evaluating applications: Motivation to participate; desire to learn; leadership potential; community involvement; "Heart", as determined by passion and empathy; and vision and commitment towards creating change.


ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ   

ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᕐᓗᑎᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑐᕌᕈᑎᖏᓂᒃ ᑐᑎᓴᒐᔅᓴᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓐᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᕐᓗᑎᑦ, ᓲᕐᓗ: ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒋᔭᕐᓂᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓱᒪᑕᐅᔪᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂᑦ, ᐊᑭᓕᖅᑐᒐᐅᓇᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒥᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᕐᓂᕐᒥᐅᑕᕐᒥᑦᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒋᖖᒋᑕᕆᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑎᑦ ᐱᖃᑎᐊᓗᒋᔭᐅᖖᒋᑦᑑᓗᑎᒃᓗ ᐃᓚᒋᔭᕐᓄᑦ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔨᐅᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑕᕝᕙᑲᐅᑎᒋ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᕝᕕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᑐᐊᕈᕕᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᓐᓂᒃ. ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᓗᑎᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᐅᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓕᑐᐊᖅᐸᑕ. ᐅᔾᔨᕆᓗᒍ ᐃᕝᕕᑦ ᑕᒪᒃᑭᓐᓂᒃ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕋᕕᑦ.

 ᓂᕈᐊᖅᖠᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔨᒋᓂᐊᖅᑕᕐᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᐱᖅᓱᒐᐅᓂᐊᕐᒪᑕ  ᒪᑯᓂᖓ ᖃᓄᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕆᐊᒃᓴᖏᓂᒃ: ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔭᕐᓂᒃ ᐊᔪᖖᒋᓐᓂᕆᔭᕐᓄᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᕐᓄᑦ, ᐱᐅᓯᕆᕙᒃᑕᕐᓄᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓕᕆᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖖᒋᓐᓂᕆᔭᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐃᓚᔭᐅᖃᑕᐅᕙᓐᓂᕐᓄᑦ.


ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᕝᕕᐅᔪᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᒻᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖔᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖃᖖᒋᒃᑯᑎᒃ.

References
Two referral forms are required as part of a complete student application.

Please supply the names and contact information for two people who know you well, such as: a teacher, principal, school counsellor, employer, volunteer supervisor, or a member of your community. These people cannot be relatives or friends of the family. Your referees will be asked to comment on some of the following: your academic abilities, character, attitudes, social adaptability and leadership qualities, and community engagement. 

Referees will be sent a link to an online referral form; they will also have the option to complete a paper reference form if internet accessibility is an issue.

NOTE: Your referees will be automatically sent a link to an online referral form upon your submission of this application. Please ensure that your referees know to expect this form as it may be sent to their junk folder. They will have seven (7) days to complete the form. 

You will be notified by email when they have completed their form. Note that it is your responsibility to ensure we receive both references, otherwise your application is considered incomplete.


Please note that the application deadline for scholarships is January 31st but the referrals do not need to be completed by that date. The form will automatically be sent to your referees once you press submit and we ask referees to complete the form in the following 7 days. Let your referees know to expect this form to ensure it can be completed in a timely manner, otherwise your application is considered incomplete.
ᖁᔭᓐᓇᒦᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᓄᑦ 2019-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕐᓂᕆᓂᐊᖅᑖᓐᓄᑦ! 

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᒐᕕᑦ 2019-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒃᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ! ᐅᔾᔨᕆᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᕕᖓᑦᑕ ᒫᔾᔨ 1-ᒥ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ. ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓂᕆᐅᒍᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓂᒥᓐᓂᒃ ᓯᕗᕐᖓᓂ ᒪᐃ 2019.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᓄᑦ 2020-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕐᓂᕆᓂᐊᖅᑖᓐᓄᑦ! 

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᒐᕕᑦ 2020-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᓯᑯᒦᖃᑎᒌᒃᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ! ᐅᔾᔨᕆᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᕕᖓᑦᑕ ᒫᔾᔨ 1-ᒥ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ. ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓂᕆᐅᒍᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓂᒥᓐᓂᒃ ᓯᕗᕐᖓᓂ ᒪᐃ 2020.

Thank you for your interest in the 2019 Students on Ice Arctic Expedition! 
Please note:

If you have indicated that you are applying for a scholarship, your application will be reviewed after January 31, 2019.

Applications indicating that you are self-funding or fundraising will be reviewed on a rolling basis.

Successful candidates will be contacted by either email or phone. Please check that your contact information is entered correctly.

All applicants can expect to be notified of their participation status in May 2019.

Thank you in advance for your patience!
Thank you for your interest in the 2020 Students on Ice Arctic Expedition! 
Please note:

If you have indicated that you are applying for a scholarship, your application will be reviewed after January 31, 2020. 

Applications indicating that you are self-funding or fundraising will be reviewed on a rolling basis.

Successful candidates will be contacted by either email or phone. Please check that your contact information is entered correctly. 

All applicants can expect to be notified of their participation status in May 2020.

Thank you in advance for your patience!
Thank you for your interest in the 2020 Students on Ice Antarctic Expedition! 
Please note that applications are currently being considered as an expression of interest. We will get in touch with all applicants as soon as details are confirmed to assess continued interest. We will also offer the opportunity to add to or change your application at this time.

Thank you in advance for your patience!

Meet our Educators

A global team of scientists, elders, artists, musicians, historians, and industry leaders who help to foster a deeper understanding and appreciation for the Polar Regions through cross-disciplinary learning.

Read More

Alumni Program

SOI’s Alumni Program supports alumni in their continued growth and development and connects alumni with opportunities and resources.

Read More

Arctic Reading Resources

Familiarize yourself with the Arctic region to get excited for the next Arctic Expedition.

Read More

Students on Ice is proudly supported by bv02.

This website was made possible by a generous contribution from the Leacross Foundation.